Επιτροπή για την αξιολόγηση και έγκριση εκτέλεσης Ιατρικών πράξεων PET/CT