Στόχος
Στόχος

H αποστολή της ΕΕΠΙ&ΜΑ συνοψίζεται στα εξής:

1Συμβουλευτικό Σώμα
Ενεργεί ως συμβουλευτικό σώμα ειδικών για την Ελληνική Πολιτεία και καθοδηγεί δράσεις για την δημιουργία κανονισμών και θεσμών στο χώρο της Πυρηνικής Ιατρικής όπως στην εκπαίδευση, τη μετεκπαίδευση, την επιμόρφωση, την ακτινοπροστασία και τη δοσιμετρία, την ασφάλεια και τη διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου του μηχανολογικού εξοπλισμού της, την παρασκευή και τη χρήσης των χορηγουμένων στο άνθρωπο ραδιοφαρμάκων.
2Ανάπτυξη Πυρηνικής Ιατρικής στην Ελλάδα
Φροντίζει για την ανάπτυξη της Πυρηνικής στην Ελλάδα σ΄ όλο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου της, με τη μεγαλύτερη απόδοση των δυνατοτήτων που προσφέρει, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μεγίστη δυνατή ποιότητα των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων της (state of the art). Η Εταιρεία έχει σαν κυρίαρχο προορισμό να φροντίζει να εκπαιδεύονται οι Πυρηνικοί Ιατροί σε υψηλότερο δυνατό επίπεδο και να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για τη συνεχή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των μελών της. Ταυτόχρονα μεριμνά για την συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτών της καθώς και για τη δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης όλων των λειτουργών υγείας που εργάζονται στο πεδίο της πυρηνικής ιατρικής. Ταυτόχρονα είναι ο εθνικά αναγνωρισμένος φορέας που προσφέρει συνεχιζόμενη εκπαίδευση στους Τεχνολόγους της Πυρηνικής Ιατρικής. Η ΕΕΠΙ&ΜΑ για να επιτύχει όλους τους παραπάνω στόχους της συνεργάζεται στενά με την ΕΑΝΜ και άλλες διεθνείς επιστημονικές εταιρείες αλλά και με το τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ” Union Europeenne des Monospecialistes “.
3Επιτροπές
Δημιουργεί επιτροπές Ειδικών που εισηγούνται στο ΔΣ για την επίλυση θεμάτων και προβλημάτων της Πυρηνικής Ιατρικής.
4Πνευματική ιδιοκτησία μελών
Προστατεύει και κατοχυρώνει την πνευματική ιδιοκτησία των μελών της.